...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރި
ނ.
ދެމަފިރިންކުރެ ފިރިހެންމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހައްދުފަށަށް އެރުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަވެލެ . ހާ . ހިލަނބަށްދިއުން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހުންގާނުނެތްއޮޑި . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއްސަރިބައި . ހުއްސަރިބައިވުން . ހުވަފަތް . ހުވަފަތްކަން . ހުވަފަތްވުން . ހުސޭނު . ހުސްހަށިބައި . ހުސްހަށިބައިކަން . ހުސްހަށިބައިވުން . ހުސްބުޅީގައިގަތުން . ހުސްގަޔާ . ހެނެވިރަސަ . ނަކަސްތެޅުން . ނަލަހިކާ . ނަގިލިކެނޑުން . ނަގޫދެމުން . ނަސީބުކުޅި . ނާށިގަނޑު . ނާސިހެދުން . ނާސިމުޖުރާ . ނާސިގެ . ނިންދެވުން . ނޫފަންނަދަރި . ނެރުމަތީބުރޮޅި . ރަހާ . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރަން . ރަންދިނުން . ރަކިކޮށްޓުން . ރަކިސްބޮނޑު . ރައްކަލު . ރިހަގަނޑު . ރުމާއޮޅުން . ރެހެންފުތު . ރެކިފުތު . ރެކިޔާ . ރޭސްކޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ