...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިބަލައިގަތުން
ނ.
ދެހެކިން ފިރިމީހާ ގޮވައިގެންގޮސް އަނބިމީހާއަށް ފިރިދައްކާފައި، މިހިރީ ކަލޭގެ ފިރިމީހާއޭ ބުނުމުން އަނބިމީހާ އެކަން ޤަބޫލުކުރުން، ނުވަތަ އާއެކޭ ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ