...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރިމީހާ
ނ.
ފިރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހުވަފަތްވުން . ރަންދިނުން . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބޮންތިންޖެހުން . ބޮޑުހުއްސަރިބައި . ޅިޔަނު . ކަރުފައި އަޅާވަރިވުން . ކަލެޔާ . ކާވެނިމަތީ ތިންގަނޑެތި . އަނބިފިރިކަން . އަލަތު . އެނދުހުރަސްބަލި . އޮޑީބަޔާޙަވާލުވުން . ވަރިބަސް . ވަރިކުރުން . ވަރިއަށްގޮވުން . ވަރިޔާއަޅުވާބުނުން . މައިދައިތަ . ފިރިބަލައިގަތުން . ފިރިބަލައިގަތްފަނިތަށި . ފިރިކަލުން . ފިރިކަލޭގެ . ފިރިދެއްކުން . ފިރިޔާ . ފިރިޖަވާހިރު . ފުފިއެގެއްލުން . ދެމަފިރިން . ދޮންބަފާކަލޭގެ . ދޮންމައިދައިތަ . ގެއަށް ފޮނުވައިލުން . ގެޔަށްދިއުން . ސިލުވާނަށްތެޅުން . ޙަލާލުނެތް މީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ