...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރުން
މ.
(1) އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ބަދަލުކުރުން.
(2) ހުރިފަރާތް ނޫން އަނެއްފަރާތަށް ރިޔާލުން.
(3) އަނެއް އަތަށް ޖެހުން.
(4) މަޖާޒު:
ތިމާ ހުރިގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވުން.
(5) ޓަފު ފުޅިއާއި ސާޢަތް ފުޅި ފަދަ ތަކެތި އެއްކޮޅު އަނެއްކޮޅަށް ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ