...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިރުކިގަތުން
މ.
(1) އަތުގެ ތެރެއިން ބާރަށް ދެމިގަނެގެން ދިއުން.
މިސާލު:
މިޔަރު، ދުއްވައިގަތްލެއް ބާރުކަމުން ނަނު ދިޔައީ އަތުތެރޭން ފިރުކިގެންނެވެ.
(2) ކުއްލިއަކަށް ފިރުކެން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ