...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިކުރު
ނ.
(1) ޚިޔާލު.
(2) ވިސްނުން.
(3) ބުއްދި.
(4) ކަމަކާ ކަންބޮޑުވެގެން ވާ ހާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިރާންކަން . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހިތްފަސޭހަކަން . ހިތްފަސޭހަ . ހިތްފަސޭހަވުން . ހިތްދަތި . ހިތްދަތިކަން . ހިތްދަތިކުރުން . ހިތްދަތިވުން . ހޭބޯނާރައިއުޅުން . ނަޒަރުފޯރުވުން . ނުތަނަވަސްވުން . ނުތަނަވަސް . ނުތަނަވަސްކަން . ބިތްޖެހުން . ބޯ . ބޯތެޅުން . ބޯގޮވުން . ކަންބޮޑުވުން . އަތުލަހިކުރުން . އަތުލޮފިކުރުން . އަޖައިބު . އިންސާނާ . އިރުބަނުން . އިލްހާމު . އީޖާދު . އީޖާދުކުރުން . އެކޮޅުމިކޮޅަށްވިސްނުން . މަޑުއެޅުން . މޭބޮޑުވުން . މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އައުން . ފަހަތަށްބެލުން . ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލިން ފަސްކޮނެލަ ކޮނެލާ ހުރުން . ފިރިބިނދެބަލައި . ފުން . ފުންކަން . ދުރަށްވިސްނުން . ދުރުވިސްނުން . ދެފިކުރުމަތީގައި ހުރުން . ތަންދޮރުކުޑަވުން . ތުނބަށްއަތްދީގެން އިނުން . ލަންބައިލުން . ގޮތް ހުސްވުން . ޖީލު . ހައިރާން . ހައިރާން . ޚިޔާލު . ޚިޔާލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ