...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިއްސައިލުން
މ.
(1) ހޫނުކަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ރޯ ފިލުވައިލުން.
(2) "ފިހުން" މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ