...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިދާވުން
މ.
(1) ކަމަކަށްޓަކައި ޤުރުބާންވުން.
(2) މުޅި ޖާނާއި މާލުން ވަކިކަމަކަށްޓަކައި ހޭދަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރާނަދިނުން . ޖާނުދިނުން . ޤުރުބާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ