...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިދުޔަ
ނ.
(1) ހަނގުރާމައިގައި ހިފެވި ހައްޔަރު ވެފައިވާ މީހަކު، މިނިވަން ކުރަންދޭ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ.
(2) ޝަރީޢަތުގެ ކަންތަކުގެ ބައެއް ކުށްކުށަށް ނެރެވޭ ކައްފާރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިދުޔަދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ