...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތާފުޅި
ނ.
ފުޅިއަށް ފިތާލީމައި އެތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ނިމުންނަ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ފުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ