...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތުނަ
ނ.
(1) ފަސާދަ.
(2) ބަޣާވަތް.
(3) ދެފުއްދެގޮތް (4) ކަމަކާ މެދު ދެކޮޅުވެރިވެގެން ދެބަސްވާ ދެބަސްވުން.
(5) ހިތްނުބައި.
(6) ދެކޮޅުވެރިކަން.
(7) ނުލަފާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯކުރުން . ކަންބޮޑުވުން . ކަތުރުފަނި . ފަސާދަކުރުން . ފާސިދު . ފާސިދުކުރުން . ފާސިދުވުން . ފިތުނަކުރުން . ފިތުނަވެރިން . ފިތުނަފަސާދައުފެއްދުން . ދޭތެރެޖެހުން . ދޭތެރެޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ