...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތް
ނ.
(1) އިންސާނުންނާއި ބައެއް ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ހަޖަމުކުރުމުގެ ދިޔަ އުފައްދާ ގުނަވަނެވެ.
(2) މިޔުޒިކު ކުޅޭ ބައެއް އާލާތުގައި އަޑަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ފިއްތައިލަން ހުންނަ ތަންތަން.
(3) ކޮމްޕިޔުޓަރާއި ޓައިޕުރައިޓަރު ގައި އަކުރުޖެހުމަށް އޮބައިލާން ހުންނަ ތަންތަން.
(4) ނުގުޅޭ އެއްޗެއް ކެވިގެން ނުވަތަ ގައިގައި އެއްޗެއް ހަފައިގެން ހަމުން އުފުލެވޭ ތަންތަން.
(5) ނާރިނގާއި ލުނބޯފަދަ މޭވާގެ އެތެރެ ބެހިފައ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުތް . ހޫފަތި . ނިޔަނދުރު . ރަތްދަތިލަނޑާ . ރިދަ . ބަރޮސްބަލި . ކަރާ . ކުޅަނދުރުފާނަ . ކުޅޭކުޅޭކަރަންފޫ . އަތަ . މާބުޅާ . މާވިހަ . މުށިވަޅު . މުށިޖެހިތެލި . ފިތްފިތަށްހުރުން . ފިތެލި . ފިތްކަނޑައިގެންދިއުން . ފިތްވަކަރު . ފިތްދާލި . ފިތްގަނޑު . ފިތްޖެހިއުޅާ . ފިތްޖެހިތެލި . ފިތްޖެހިތޮރާ . ފިތްޖެހިގޯނބިލި . ފެންމަސްޖެހުން . ފޮނިލުނބޯ . ދިވެހިއަތަ . ތައްގަނޑަށްޖެހުން . ތޮރާ . ލުނބޯހުތް . ލޮކިމަސް . ލޮކިމަސްޖެހުން . ގޮން . ގޯނބިލި . ގޯނބިލި ފުޅި . ޕިޔާނާ . ޗޭނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ