...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތްނެގުން
މ.
(1) ހަށިގަނޑުގެ ތަންތާގައި ބައެއް ޒާތުގެ އެއްޗެހި ހެފީމާ، އެ ތަނެއް ދުޅަވުން.
(2) މީހެއްގެ ނުވަތަ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އިލޮށި ފަތިން، ނުވަތަ އިލޮއްޓަކުން، އަދި ނުވަތަ އެއްތެޔޮ ގަނޑެއް ފަދަ ހިމަ އެއްޗަކުން ޖެހީމާ އެތަނެއް އުފުލުން.
(3) ވިހައެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ހިރުވައިފައި ނުވަތަ ނުހިރުވާ ހަށިގަނޑުގެ ތަންތަންކޮޅު އުފުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ