...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިތްގަނޑު
ނ.
ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ގައިގައި އެއްޗެއް ހެފުމުން ނުވަތަ ޖެހޭ ބައްޔަކުން ގައިގެ ހަމުގައި އުފުލޭ ތަންތަން، މިސާލު:
މާމަކުނު ހެފީމާ ނަގާ ފިތްގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާވިހަ . ފިތެލި . ފިތްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ