...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލައިރައްކާވުން
މ.
ބައެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެފައި ދިޔަނުދިޔަ ތަނެއް ނޭގޭގޮތަށް، އެ ތަނަކުން ނުވަތަ އެބަޔަކާ ވަކިވެގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ