...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލިކޯޅިހަމަކުރުން
މ.
ޅެންބައިތުގެ ކުރީބަޔާއި ފަހަތުބަޔާއި، ރައިވަރުގެ ހުރިހާ ބަހެއްގެ ކުރީގެ ދެއަކުރު ނުވަތަ ދެތިން އަކުރެއްގެ ފިލި އެއްގޮތް ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ