...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިލިވަހަށް އައުން
މ.
(1) މޫދުތެރެއަށް ފިލިޖަހައިލީމާ އޭގެ ވަހަށް މަސްތައް، ނުވަތަ އެންތައް އެތަނަކަށް ޖަމާވުން.
(2) މަޖާޒު:
ތަނެއްގައި ތިމާ ގަޔާވާ ކަމެއް ހިނގާކަން އެނގުމުން އަވަސް އަވަހަށް އެތަނަކަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ