...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިސްކުރުން
މ.
(1) އޮށްއޮށަށް ހުންނަ ހިކިތަކެތި ތަޅައި ހިމުންކޮލުން.
(2) ތަތް ކަމެއް ނުވަތަ ތެތްކަމެއް ހުރިއެއްޗެއް ކުދި ކުދި ކޮށލުން.
(3) ހަވާދުފަދަ ތަކެތި ދަމައިއަޅައި ފޮއިދޮށުލައި ފިއްތާލުން.
(4) ހަވާދު ނުވަތަ ބޭސްފަދަ ތަކެތި އަޅައި ތަޅައި ހިމުން ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޗިސްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ