...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔަވަޅު
ނ.
(1) ފައި އެޅިތަނުގެ ނިޝާން.
(2) ފައިތިލަ.
(3) މަޖާޒު:
ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޢަމަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަތްފިޔަވަޅުބެރު . ހަލުވިފިޔަވަޅު . ރައްކޯބައިން . ބުރެކިޕެޑަލް . ކޮރުތަކުރުލަވަ . އިހަށްނުވި ރައްކަލެއް ފަހަކުންނުވެވޭނެއެވެ. . އެދުރުލަވަ . ވިއަވިހި . މާޗު . މާޗުކުރުން . ފަހަށްފަހަށްދިއުން . ފައިހަމަކޮށްހިނގުން . ފައިއެޅުން . ފައިތިލަ . ފިއަވަނި . ފިއާޅޮ . ފިޔަވަޅުމަތީ ފިޔަވަޅުއެޅުން . ފިޔާޅޮ . ފިޔާޅޮއެޑުން . ފިޔޮޅު . ދުވުން . ތަނޑި . ތަންހަރުކުރުން . ތިންފުޅީބެރު . ގަގަން . ސަރަންދީބުފަރުބަދަ . ޗާބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ