...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔާތޮށި
ނ.
(1) ކުލައެއްގެ ނަން.
(2) ފިޔާގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ހިކިތޮށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިކުއްޅަ . ހިމަބޯދު . ހިތިހުންބޭސް . ނަލަހިކާ . ނިޔަރަކަޅޯއް . ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްބޯ . ބަޑިކުޅިމައު . ބޮޑަހަނދި . ކަހާރިނދަލި . ކަށިތުންފިލޮޅު . ކަޅިހި . ކަޅުކޮތަރިދަންބޮޑު . ކާށިހިކާ . ކިރުޅިހުނިހައް . ކޮތަނބިރި . އަކުރުބޯލަނޑާ . ވައްޕައިމަސް . މަދަރާސީމަސް . މާގިނިމަސް . ފަންގޮވި . ފިނިފެންމައު . ފިނިފެންމާކުލަ . ފިނިފެންޖަންބު . ފިނިފެންޖަންބުކުލަ . ދަނޑިގަނޑުއަތަ . ދޮންބުރެކި . ޔާގޫތު . ޖަންބު . ޖަންބުކުލަ . ޖަންބު މަލު ކުލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ