...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފިޔުޒު
ނ.
(1) ބޭނުން ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުންނާއި ޝޯޓުވުމުން ކަރަންޓް އެއްޗެއްގައި ލެވިފައިވާ ނަރުކޮޅެއް.
(2) ބޭނުން ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރުމުންނާއި ޝޯޓުވުމުން ވިރިގެންދާ ގޮތަށް ކަރަންޓް އެއްޗެއްގައި ލައިފައި ހުންނަ ނަރުކޮޅު.
(3) އެއްޗަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުންވާވަރަށް ވުރެ އިތުރުވުމުން ކަރަންޓު ކަނޑައިލަދޭ ގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފިޔުޒުދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ