...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީ
ނ.
(1) ލަކުޑިޔާއި މޭވާއާއި ބިހާއި މިނޫންވެސް ބައެއް ތަކެތި ގިނަދުވަސް ވެގެންވާ ހަލާކު.
(2) ދޫނިސޫފާސޫފި ބިސްތައް މަތީގައި އޮންނަ އޮތުމުން ބިހަށް އަންނަ ބަދަލު.
(3) ބިސް ފީކުރާ ދުވަސްވަރު ކުކުޅަށްވެފައި ހުންނަގޮތް.
(4) ބައެއް ތަކެތީގައި ހަލާކު ވާންވެގެން ޖަހާ ކަޅުކުލައިގެ ލައްތަކެއް.
(5) ބައެއް ޒާތުގެ ޚިދުމަތަށާއި ބައެއް ހުއްދައަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ.
(6) މަޖާޒު:
ކަމުނުދާ.
(7) ރަނގަޅު ނޫން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނަފީން . ހަނާހުނި . ހަންޑިކަންފަތް . ހަންޑިކުޑަ . ހައްދުޖެހުން . ހައްޕު . ހަފީސް . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަލާއިކަތުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތި . ހަތްޤިރާއަތް . ހާސްފައި . ހީކިރިލި . ހުޅުވުން . ހުފާ . ހެރަ . ހޮޅިފީރު . ހޯފިލިފިލި . ހޯފިއްލާ . ހޯދަންބަޔޯ . ށ . ނަ . ނަނި . ނު . ނޫނޭ . ނޫން . ނޮޅި . ނޮޅުން . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރަވާބީނާ . ރަތްކަނދޮޅު . ރަތްމޭ . ރަސްމީދުވަސް . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރާތީބު . ރާތީބުކިއުން . ރިބަން . ރިތްދަނޑި . ރޯނާ . ރޯނާވުން . ބަންދު . ބައްފެޅުން . ބައްތިހެދުން . ބައްތިއުނދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ