...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީހާލި
ނ.
މަޖާޒު:
(ސ) (1) ނުސާފުތަންތަން.
(2) ހަޑިތަންތަން.
(މިބަސްބޭނުންކުރަނީ ގޭތެރޭގައި ނުސާފުކޮށް ނުތާހިރުކޮށް ހުންނަ (ތަންތަނަށެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ