...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީދެއްކުން
މ.
ބައެއް ޒާތުގެ ޚިދުމަތަށާއި ބައެއް ހުއްދައަށް މަހުންމަހަށް، އަހަރުން އަހަރަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާދެއްކުން.
މިސާލު:
އިސްކޫލަށް ފީދެެއްކުން.
ދޯނި ފަހަރަށް ފީ ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފީދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ