...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފީތާ
ނ.
(1) ތެޔޮއަޅައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހަދައިފައިވާ ބައްތި ދިއްލުމަށާއި، އުނދުން ރޯކުރުމަށް ރޮދި ނުވަތަ އުއި ބޭނުންކޮށްގެން ވަށްކޮށް ނުވަތަ ފަތިކޮށް ދިގުކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނައެތި.
(2) ފިލްމުރޯލު.
(3) މިންއެޅުމަށްޓަކައި، ފޫޓުން ނުވަތަ މީޓަރުން މިންއަންގައިދިނުމަށް ހަދައިފައިވާ ފަތިކޮށް ދިގުކޮށް އޮންނަ އެއްޗެއް.
(4) ފަތިކޮށް ހުންނަ ދިއުޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފާ . ރިބަން . ބަންދު . ބައްތިހެދުން . ބައްތިއުނދުން . ކަނިކެނޑުން . ކަނިގަނޑު . ކިނާރި . ކެސެޓު . އަށިގަނޑު . ފަލީތާ . ފަސްލޭންބައްތި . ފާނޫޒު . ފިލްމު . ފުއް . ފުއްލުން . ފޫޓުފީތާ . ދިއުޅި . ތުން . ސެލޯޓޭޕު . ޓޭޕުރެކޯޑަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ