...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުހުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ އަސަރު ފިލުވައިލުން.
(2) ޥުޟޫކުރުމުގައި، ބައެއް ގުނަވަނުގައި، ނުވަތަ ގުނަވަނުގެ ބަދަލުގައި ހާކަންޖެހޭ އެއްޗެއްގައި ފެން ހޭކުން.
(3) ތަޔަންމަމު ކުރާއިރު ގުނަވަންތަކުގައި ހިރަފުސް އުނގުޅުން.
(4) މަޖާޒު:
ހަނދާން ނައްތައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުޑަރުމާ . ވުޟޫކުރުން . ފިހެނަ . ފުހެލުން . ފުއްސެވުން . ފެންފޮހުން . ފޮހުން . ތަޔައްމަމު . ތަޔައްމަމުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ