...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށަވެރިއިހާ
ނ.
(ށ.) (1) ރުކުގެ ކޮންމެ އިހަލަކާއި ދިމާއަށް މައްޗަށް އޮންނަ އިހާ.
(2) ފުރަވެރި އިހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރަވެރިއިހާ . ފުރުވެރިއިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ