...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށުންޖެހުން
މ.
(1) އެއްޗެއް، މައްޗަށް އޮތް ފަރާތް ދަށަށް ވާނެހެން ހެދުން.
(2) އެއްޗެއްގެ އެތެރެއަށް އޮތްފުށް ބޭރަށް ބަދަލުކޮށްލުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ރާވައިފައި އޮތްގޮތުގެ އިދިކޮޅަށް ބަދަލުކުރުން.
(4) ފުރަތަމަ ދެއްކި ވާހަކައަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ވާހަކަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ