...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށުއެރުން
މ.
(1) އެކައްޗެއްގެ މައްޗަށް، އަނެކައްޗެއްގެ ތަންކޮޅެއް ނުވަތަ ބައެއް އެރުން.
(2) ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމެއް ހުރަސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަރައިރުންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ