...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށް
ނ.
(1) ގޮވާމާއި އެނޫންވެސް ތަކެތީގެ ހިމުން ކުނޑި.
(2) ގައިގައި ޖެހުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ މީރުވަސްދުވާ ވަރަށް ހިމުން ކުނޑިއެއް.
(3) ފަރާތް.
މިސާލު:
އޭނާގެ ފުށުން (އޭނާގެ (ފަރާތުން.) (4) ކިބަ.
މިސާލު:
އޭނާގެ ފުށުން (އޭނާގެ (ކިބައިން.) (5) ބިތެއް.
މިސާލު:
އެއްޗެއްގެ ފަރާތެއް.
(6) މުއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑުލުފުށް . ހައިފުށް . ހަމަ . ހަމަތި . ހިނޭ . ހިރަފުސް . ހިރަފުސްކަން . ހިރަފުސްވުން . ހިބަބޮލާ . ހިއްތަލަ ފިށި . ހިމަފުށް . ހިމުން . ހިމުންފުށް . ހިތްނުބައި . ހިތްނުބައިކަން . ހިތްނުބައިވުން . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިއްތަލަފުށް . ހިލަކަރުދާސް . ހިލަފުށް . ހިލިފުށް . ހިޔަ . ހުނގު . ހުނިލީރޮށި . ހުނިގޮނޑިތިލަ . ހުންގާނުވައިބުރު . ހުންގާނުފަހުފޮތި . ހުދުހިއްތަން . ހުދުފުށް . ހުދުފުށްވުން . ހުޓިކަދެރާ . ހުޓެ . ހުޓެޖެހުން . ހޭވުން . ނަސަބު . ނާށިގަނޑުކަނދި . ނިހާލި . ނިފާގު . ނިފާގުކަން . ނިޝާސްތާ . ނުފުށުންޖެހުން . ނުފުށް . ނޫސް . ރަންވަރަނގު . ރަތްކަނދޮޅު . ރަސްވަންހަ . ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ރާދަ . ރި . ރިހިވަރަނގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ