...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުށްސައި
ނ.
(1) ފުށާ ހަކުރާ އެއްކުރުމަށްފަހު ޖޯޑުގެ ތެރެއަށް ކެކި ކެކިހުރި ސައިފަތުފެން ނުވަތަ ހޫނުފެން އަޅައިގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ ސައެއް.
(މިގޮތަށް ސައި ހަދާއިރު ބައެއް ފަހަރު ބޯކިރުވެސް (އަޅައެވެ.) (2) ދިޔާކޮށް ކައްކައިފައި ހުންނަފުށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ