...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުނޑުފުނޑު
ނއ.
ހަރުއެއްޗެއް ހަލާކުވެގެން ގޮސް ވާކުދިކުދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާކު . ހަލާކުކުރުން . ކުނޑިކުނޑިވުން . ވިނިވިނިކުރުން . ވިދިވިދިވުން . ވިސްވިސްކެޑުން . މުރަނަ . މުރަނަކަން . މުރުމުރުލުން . މުރުމުރުގޮވުން . ތަޅައިފިސްކުރުން . ތަޅައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ