...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންކުރުން
މ.
(1) ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ކޮނެގެން ނުވަތަ ތޮރުފައިގެން ނުވަތަ މިނޫންވެސް ގޮތަކުން ހުރިވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޑިކުރުން.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރު ބީހިފައި ހުއްޓައި، ނުބީހޭ ވަރުގެ ދިޔަވަރު އޮތް ތާކަށް ގެންދިއުން.
(3) ވާހަކަ ދައްކާ އާދައިގެ ބަހަށްވުރެ މާނަވީ ބަހުރުވައަށް، ދައްކާ ވާހަކަ ބަދަލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފުންލުން . ފަޅުކޮނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ