...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުންމައިގެންގޮސްޖެހުން
މ.
(1) ގަޔަށް ބާރުލައި ހުރިތާކުން މުޅި ހަށިގަނޑު މައްޗަށް އުފުލޭގޮތަށް ކުރާ ޙަރަކާތަކުން ހުރިތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
މީހަކު ބުނާއެއްޗަކަށް ރުޅިވެރިކަމާއެކު ކުއްލިއަކަށް ޖަވާބު ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ