...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރަގަސް
ނ.
މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ފަހަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަރާތް . ހިނިހަރުބަވާސީ . ހުއިވަކުބަލި . ހުޓިކަހާ . ނިކަކޯޅި ބަވާސީ . ނިވާމަގު . ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސްދިނުން . ރުނޑި . ބަވާސީ . ބުރި . ބުރިބިތެ . ބުރިފޭބުން . ބުރީބަލިކަން . ބުރީވައި . ބުރީދޮރު . ބޮޑުގުންބާ . ބޮޑުގުންބާކުރުން . ކުނިފޭބުން . ކެޔޮބުޑު ބަވާޒީ . އަނހިކުރުން . އުލުބޭންދުން . އޮނިވަކިބަލިކަން . ވައިހަން . ވައިހަންޖެހުން . ވައިބޭރުކުރުން . ވައިބޭރުވުން . ވަސްނުބައިކުރުން . މައިބުރި . މައިބުރީކިހުނު . މައިދޮރު . މުކި . މުދި . މުލުބަލިކަން . މޫނުއަނބުރާލުން . މޫބަލި . މޮހަޅަޖެހުން . ފަހަތް . ފަސްދިނުން . ފުރަގަސްފަރާތިދޮރޮ . ފުރަގަސްފަރާތްފޭބުން . ފޮޑި . ފޮޑިޖެހުން . ދުރަނުވައި . ދުރަން . ދެދޮރު . ދެދޮރުއެއްވުން . ދެދޮރުދޭތެރެ . ތުފު . ލިވާތުކުރުން . ލެއިބަލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ