...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރަގަސްދިނުން
މ.
(1) މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބުރަކަށި ދިމާވާގޮތަށް އެނބުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެއް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ ނުރުހިގެން ނުކޮށް ދޫކޮށްލުން.
(3) ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަމަަކަށް ގަސްދުކުރާ ސާމާލުކަން ނުދީދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިޢުމަތަށް ފުރަގަސްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ