...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރާނަ
ނ.
ދިރިހުރުމުގެ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަނާވުން . ހަރުކަށި . ހަލަނި . ހިކި . ހިކުން . ހީރި . ހުނިލުން . ހުންގާނު . ހުވާސްހިނގުން . ހޭނުން . ނަފުސު . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ރޫޙާނީ . ރޫޙާނީކަން . ރޫޙީ . ރޫޙު . ބަނޑުފުރާނަ މުއްތިކުރުން . ބިލެތްހުނި . ބުދިކަޅު . އަކިރިގަނޑުފަނި . އުވަލުން . އުޑުތިލަމަތިންއޮތުން . އޮމާންއުވަ . އޮޕަރޭޝަންކުރުން . ވަރަވާކެޑެ . ވަދަކު ޖެހުނު ކޮރަކައްޔެއްހެން ދަމައި ގެންދިއުން . މަރަށްފުރާނަޔަށް . މަރަށްދެމުން . މަރަށްތެޅުން . މަރަށް ހާޒިރުވުން . މަރަމުރަނި . މަރަމުރަނިކަން . މަރައިލުން . މަރު . މަރުހިއްޕެވުން . މަރުއެތިފަހަރު . މަރުވުން . މަރުމަތިނުބައިވުން . މަރުމަތިއަމާންވުން . މަރުފުރުނުކަމެއް . މަރުދަމަދަމައިއޮތުން . މަރުގެންނެވުން . މަރޮމުރަނިކަން . މައްޔިތާ . މިނިއަނދާވަސް . މެން . މެރުން . ފަނިފަކުސަ . ފިނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ