...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރާނަދާވަރުވުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ހަށިގަނޑަށް ކެތްނުކުރެވޭވަރަށް އުނދަގޫވުން.
(2) ކަމަކާހުރެ ކެތްނުކުރެވޭވަރަށް އަސަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ