...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރިހަމަ
(ނއ..) ހުރިހާ ގޮތަކުން ރަނގަޅު.
(2) އެއްވެސް އުނިކަމެއް އައިބެއްނެތް.
(3ދިރިއުޅުމުގެ) ހުރިހާ ބޭނުމެއް ފުދިފައިވާ.
(4) ރަނގަޅަށް ހިތަމުން ގޮސް ނިމުމަކަށް ގޮސްފައިވާ.
(5) ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ ވާންޖެހޭ ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ވާންޖެހޭގޮތަށް ނިމިފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރޮށި . ހައިބަވަންތަ . ހަމައަލި . ހަމައަލިލިބުން . ހަމައަޑު . ހަމަދުވެލި . ހަމަދުވެލި ލިބުން . ހަތްދެރި . ހާތްތެރި . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިހަމައިދިކަން . ހިކިބިލަމަގު . ހުލި . ހުލިވުން . ހުސްތަން . ހެޔޮރޯޅި . ނިންމައިލުން . ނިދި . ރަނގަޅު . ރަނގަޅުކުރުން . ރަނގަޅުވުން . ރަނިކަނބާ . ރަސްކޮލި . ރޫހައެރުން . ރޯދަ . ބަހާރު . ބައި . ބައިކުޅަބައި . ބާލިޣުވުން . ބުރު . ބުރުސޫރަހުރި . ބުރުސޫރަހުރިކަން . ބޮޑުކޮށުން . ޅައުމުރު . ކަންވުން . ކާމިލު . ކާމިލުކަން . ކާމިލުވުން . ކީރިތިވަންތަ . އަންހެނަކަށްވުން . އައިބު . އަމަށުން . އަދާ . އަދާކުރުން . އަދާވުން . އަތޮޅުވެރިންނަށްހިއްޕޭނީވަލުގައެވެ. . އަލާކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ