...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރިހަމަކަން
ނއނ.
(1) ހުރިހާ ގޮތަކުން ރަނގަޅުކަން.
(2) އެއްވެސް އުނިކަމެއް، އައިބެއް ނެތްކަން.
(3) ކަމަކުން އަވަދިވެފައިވާކަން.
(4) ހުރިހާ ކަމެއް ފުދިފައިވާކަން.
(5) އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް ދާންވީ އެންމެ ރަނގަޅު ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރުސޫރަހުރި . ބުރުސޫރަހުރިކަން . ކާމިލުކަން . އުއްތަރަވުން . ވަނދުވުން . މޭލިވުން . ފުރާފުރިހަމަކަން . ސަހަރޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ