...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރިހަމަކުރުން
މ.
(1) ހުރިހާ ގޮތަކުން ރަނގަޅުކުރުން.
(2) އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނުހުންނާނޭ ގޮަތަށް ރަނގަޅު ކުރުން.
(3) ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ބޭނުމެއް ފުދުން.
(4) ކަމެއް ރަނގަޅަށް ހިނގަމުން ގޮސް ނިމުން.
(5) ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނުވަތަ ވާންޖެހޭކަމެއް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަވާންޖެހޭ ގޮތަކަށް ނިންމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނގަޅުކުރުން . ތައްޔާރު . ތައްޔާރުކުރުން . ޒީނަތްތެރިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ