...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރުއް
ނ.
ފެންފޯއްރުއްހެން ހުންނަ އެއަށްވުރެ އާރުލާ ހިމަރުކެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރުއް . ރުއްބުޑުފިލާ . ކަޅުފުރުއް . ވެހަފުރުކަ . ފުރުއްވަކަރު . ފުރުއްވުން . ފުރުއްމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ