...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރުއްވުން
މ.
(1) އުޅަނދެއްގައި ދަތުރަށް ފެއްޓެވުން.
(2) އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް އަޅައި މައްޗާ ހަމަކުުރުން.
(3) އެއްޗަކަށް ވެލި ނުވަތަ ފެން އޮއްސެވުން.
(4) ވަކި ތަރުތީބަކުން ފަށް ތަކެއް ދެންމެވުން.
މިސާލު:
(ހ) އުއިފުރުއްވުން.
(ށ) ރޯނުފުރުއްވުން.
(ނ) އެއްތެޔޮފުރުއްވުން.
(5) އެއްޗެއްގައި ލިޔަންވީ ވަރަށް ނިންމެވުން.
މިސާލު:
ފޯމް ފުރުއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުރުއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ