...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޮޅިލުން
މ.
(1) އޮށޯވެއޮތްމީހަކު އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ބަދަލުވުން.
(2) ގުޅަމަތި ހިފުމުގެ ތެރޭގައި ކޯމަހު ފުރޮޅިއަށް ޙަރަކާތްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ