...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޮޅު
ނ.
(1) ނާރެހެއްގައި އެނބުރޭ ވަށްބުރެއް.
މިއީ، ދުއްވާ އެއްޗެހި ދުއްވައި ދިނުމުގައި ޙަރަކާތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ބައެއް މެޝިނާގައި އެނބުރޭގޮތަށް ހުންނަ ފުންނުކަނޑާ ބުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހުރުޅި . ރެކިސާ . ރޯލު . ރޯލުކުރުން . ރޯޒާވަޅު . ރޯޒް . ބަނބުޅަންބޮނޑި . ބައިސިކަލު . ބަދަލު . ބަޑިހެލުން . ބުރަކިރަބަރު . ބުރެކިރަބަރު . ބޫސް . ބޭރުރަބަރު . ބޯވިދެފުރޮޅުން . ކަލްކަޓަރާ . ކާރު . ކުނބުކޮޅު . ކުރޮޅި . އަތްގާޑިޔާ . އެއްޖަންގީކައްޕި . އެފުށްމިފުށަށްޖެހުން . ވައިގުރާބު . ވޭން . ވޮށި . ވޮށިގާޑިޔާ . މާގަނޑު . މޮޓޯސައިކަލް . ފަރުމާނުމަންދޭލަ . ފައިކަށި . ފުށޮޅުމަތި . ފުށްފުށުންޖެހުން . ފުރޮޅައިލުން . ފުރޮޅިގަތުން . ފުރޮޅުއްވުން . ފުރޮޅުލީގޮނޑި . ފުރޮޅުލުން . ފުޅާ . ފެންދަފަތް . ފެރެނޑުން . ދަފަތް . ދިވަރު . ދުނިބައި . ދެރޯޒުކައްޕި . ތިންމޮއްގަން . ތިންފުރޮޅުލީގާޑިޔާ . ތިންޖަންގީކައްޕި . ލޮރީ . ގާޑިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ