...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުރޮޅުން
މ.
(1) ބުރުއަޅާ ގޮަތަށް ކޮއްޕައިގެން ދިއުން.
(2) ބައެއް ކަހަލަ ތަކެތި އެއްފުށުން އަނެއް ފުށަށް ޖެހުން.
(3) ރޯލުކުރުން.
(4) މަޖާޒު:
އޮތް ގޮތްނޫން އެހެން ގޮތަަކަށް ބަދަލުވުން.
(5) އަކުރެއް ކިޔާ ގޮތް.
(6) އެއް ޙާލަތުން އަނެއް ޙާލަތަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯލު . ރޯލުކުރުން . ބަދަލު . ބޯވިދެފުރޮޅުން . އެފުށްމިފުށަށްޖެހުން . ފުށްފުށުންޖެހުން . ފުރޮޅައިލުން . ފުރޮޅިގަތުން . ފުރޮޅުއްވުން . ފެރެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ