...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަށް
ނ.
(1) އިންވަކި ކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ތަނެއް ނިވާކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑިފަނުން ހަދައިފައި ހުންނަ ހުރަސް.
(2) އިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި ދަނޑިން ނުވަތަ އޮށިފަދަ އެއްޗަކުން ގަތާފައި ހުންނަ ހުރަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަދްޔު . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހިތިދުވަސް . ހުއްޓި . ރޭކުރުން . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ބޮޑުހިތި . ކިރުރިހަބަތް . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . ކެއްކުރިމީހާއޭ ފުޅައްބުޑުގައިއޮވެ މަރުވީވެސް . އަޟުޙިޔާ . އަޟުޙިޔާކަތިލުން . އާޑަތޯޑަ . އީދުބަތް . އެކޮއްކޮ . އޮގަރުމަސް . ވަންހަފުޅު . ވަޤްފު . ވަޤްފުކުރުން . މަގުފޭލިދެމުން . މުއްތިކުރެއްވުން . މޫޑި . ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ދޮން ޙަސަނަށް ހީވާނީ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާހެންނެވެ . ފުޅައްމަތިން އެރުން . ފެންފޮދާދިއުން . ފެންފޮދުއޮޑިކޮޅު . ފެޅަށް . ފޮޑަހާ . ފޮޑެހާ . ދަރިފުޅާ . ދަރިފުޅޭ . ދަރުމަޔަށް . ދަރުމަޔަށްދިނުން . ދޮންފުތު . ތަޤުވާ . ގާހައް . ގާތުންދިނުން . ޒިޔާރަތްފުޅުލާރި . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން . ޝަފާޢަތްޕުޅު . ޝުކުރުކުރުން . ﷲއަށްޓަކައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ