...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ދޮން ޙަސަނަށް ހީވާނީ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާހެންނެވެ
"ފުޅަށް ބުޑުން ދަންޏާ ދޮން ޙަސަނަށް ހީވާނީ ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާ ހެންނެވެ..
(މުސްކުޅިބަސް) ނުބައިކަންތައް ކުރާމީހާއަށް އެހެންމީހަކުވެސް އެފަދަ ކަމެއް ކުރާނެއޭ ހީވާނެކަން އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ