...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުޅިބޯންދިނުން
މ.
ކުޑަކުދިންނަށް ތައްޔާރުކުރާ ކިރާއި، އެފަދަ އެހެން ކާނާ އެކުދިންނަށް ބޮވޭ ގޮތަށް ތުނބެއް ޖަހައިފައި ހުންނަ ފުޅިޔަކުން ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ