...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފުކުރުން
މ.
(ޏ،ސ) ރޮދި ފަދަ ތަކެތި ކަނޑައިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫކެނޑުން . ހާކުރުން . ހިކިދޮވުން . ހިތިފިލުވުން . ނެރުނޮޅުން . ރަންކެނޑުން . ބާކީނެގުން . ބާކީކުރުން . ބުރުސްއެޅުން . ކަފަތެޅުން . ކުނިކެހުން . ކުރިކުރުން . އިސްޕަންޖުކުރުން . އޮރިޔާންކުރުން . އޮޅުންފިލުވުން . ވައުކޮށުން . ވަތްކެނޑުން . ވާރުންކެނޑުން . ވާކޮށުން . މަގުކޮށުން . މަގުދިލުން . މާފުދިނުން . މިލައުނގުޅުން . ފަޑައްކުތެޅުން . ފުންބަސް . ފެހިކެހުން . ފެހިއުނގުޅުން . ފެންވެރުން . ފެންފިހިލުން . ފެންފޮތިލުން . ފޮޅައިލުން . ފޮޅުން . ދަރަނި ކަނޑައިލުން . ދަބަރުތެޅުން . ދަތްއުނގުޅުން . ދެލިބޭލުން . ދެލިއުނގުޅުން . ދޮވުން . ތަޢާރުފުކެރުން . ތަޢުރީފުކުރުން . ތާހިރުކުރުން . ތާރީފުކެރުން . ތާރީފުކެޅައުން . ލޮވުން . ލޮލުންމަސްކެހުން . ގައި އުނގުޅުން . ގޮނޑުނެގުން . ގޮނޑުކެހުން . ސަނާކިއުން . ސާފުކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ